Välj en sida

Rapporter, faktablad, inspelade föredrag

 

2015-04-14

Delrapport 6 – Skogen i ett förändrat klimat

2015-02-24

Nya faktablad om skog

2015-02-24

Risken för torka ökar i delar av Sverige på grund av att klimatet förändras. Som företagare kan man minska risken för negativ effekt av torkan genom att ha mer höstsådda spannmål, komplettera vallodlingen med majs (om det går), odla med ”strip-tillage”, som gör att det är mer skörderester i ytan och som på så sätt skuggar marken. För vissa företag kan det vara aktuellt med bevattning. Lyssna på en av Hushållningssällskapets bevattningsexpertser, Peter Malm, som berättar mer om detta: https://www.youtube.com/watch?v=Hn7t99FfGz0

Här är ett faktablad som sammanfattar hans föredrag. Faktablad nr 10 Bevattning

2014-09-29

Ny rapport från SMHI visar framtida risk för torka

SMHI har på uppdrag av Gradvis gjort en analys över antalet dagar med risk för torka i o m att klimatet förändras. Analysen visar att antalet dagar med marktorka redan vid mitten på seklet kan komma att fördubblas jämfört med referensperioden. Störst ökningar ses mot slutet av seklet i Skåne, delar av Kalmar län samt på Öland och Gotland där medianförändringen visar uppemot fyra gånger fler dagar med marktorka. Läs rapporten om markfuktighet.

2013-02-22

Vi kommer att behöva nya strategier för vårt växtskydd i och med att klimatet håller på att förändras. Läs mer om hur behovet av växtskyddsmedel kommer att påverkas i den uppdaterade rapporten ”Växtodling 2040”.

2013-02-06

Rapporten ”Husdjur 2040” är nu uppdaterad med fler vetenskapliga rapporter och reviderat avsnitt om sjukdomar bland våra husdjur. Bland annat finns nu en karta som visar antalet fall av mjältbrand under början av 1900-talet. Sporer från mjältbrand kan fortfarande finnas kvar i marken. Risken att drabbas av mjältbrand är dock liten jämfört med andra sjukdomar som sprids med bl a knott. Läs rapporten

2013-01-31

Läs om förutsättningarna att odla grönsaker i ett förändrat klimat! Sverige kommer att ha goda förutsättningar att odla grönsaker, med bra tillgång på mark och vatten, speciellt jämfört med odlare längre söderut i Europa.   Mer information finns i rapporten Grönsaksproduktion 2040, skriven av hortonom Christina Marmolin, HS Skaraborg.

2012-10-26

Film från föreläsning om växtskydd i ett föränderligt klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2012 och arrangerades av Gradvis. Föreläsningen är uppdelad i tre delar.

Del 1    Del 2    Del 3

2012-05-29

GRÖNSAKSODLING I SVERIGE 2040
Detta faktablad är en sammanfattning av rapporten Grönsaksodling i Sverige 2040 som tagits fram
av Hushållningssällskapet inom projektet Gradvis. Rapporten beskriver hur ett förändrat klimat påverkar odlingen av grönsaker med en längre vegetationsperiod och förändrat nederbördsmönster. Ladda ner faktabladet.

2012-04-24

Faktablad från SLU: Insekter och klimatförändringarna -Vad vi vet, vad vi tror oss veta och vad vi inte vet. Ladda ner rapporten

2011-12-13

Sammanställning av inspelade föredrag

 • Föreläsning av Ann Albihn om klimatförändringar och djurhälsa. Se filmen Föredraget hölls på Elmia Lantbruk hösten 2011.
 • Föreläsning av Line Strand, Gradvis, om projektet GRADVIS. Se filmen
 • Se rådgivningsföredrag om nya problemogräs i ett förändrat klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2011 av Håkan Fågelfors. Se filmen
 • Se rådgivningsföredrag om odling av trädgårdsväxter i ett förändrat klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2011 av Kristina Marmolin. Se filmen
 • Djurhälsa i ett förändrat klimat. Föredrag av Emelie Tufvesson, Växa Sverige
 • Klimatet 2040. Föredrag av Sara Bergström-Nilsson, Hushållningssällskapet Halland
 • Husdjur 2040. Föredrag av Martin Melin Hushållningssällskapet Halland
 • Stallbyggnader i ett förändrat klimat. Föredrag av Sara Lundberg. Växa Sverige
 • Växtodling 2040. Föredrag av Sara Bergström-Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

2011-10-25

Faktablad 6 Stallbyggnader. Detta faktablad är en sammanfattning av rapporten Husdjur 2040

2011-10-14

Faktablad 5 Husdjur i Sverige – Djurhälsa. Detta faktablad är en sammanfattning av rapporten Husdjur 2040

2011-09-23

Uppdatering av det vetenskapliga grunden för klimatarbetet.

Utdrag från sammanfattningen:
Det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringarna förbättrats ständigt genom forskningen om klimatsystemet, klimatpåverkan, klimatets variationer och förändringar samt klimateffekter. Kunskapsläget är väletablerat när det gäller den grundläggande fysiken bakom växthuseffekten, liksom att genomsnittstemperaturen vid jordytan stigit de senaste femtio åren. Det är också mycket sannolikt att det mesta av den observerade uppvärmningen beror på mänsklig klimatpåverkan…

Samtidigt finns det betydande osäkerheter när det gäller konsekvenserna av klimatförändringarna samt hur mycket utsläppen behöver minska för att man ska nå ett givet klimatmål. Värdet på klimatkänsligheten är den viktigaste faktorn för beräkningar av hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut, givet ett visst temperaturmål.
Jämfört med IPCC:s AR4 från 2007, har nya forskningsresultat publicerats om klimateffekter. I denna rapport har vi fokuserat på havsnivåhöjningen,  havsförsurningen, den biologiska mångfalden samt klimateffekter i Arktis. Jämfört med genomgången av kunskapsläget i AR4 visar nya resultat att den framtida havsnivåhöjningen kan bli större, havsförsurningens effekter på marina ekosystem omfattande och även om en del arter kan vara anpassningsbara, kan världens ekosystem påverkas av skillnader i olika arters sårbarhet för klimatförändringarna. I Arktis sker snabba förändringar. Sammantaget ter sig riskerna för allvarliga klimateffekter större jämfört med AR4.

2011-09-20

Se rådgivningsföredrag om nya problemogräs i ett förändrat klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2011 av Håkan Fågelfors. Se filmen

2011-09-07

Se rådgivningsföredrag om odling av trädgårdsväxter i ett förändrat klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2011 av Kristina Marmolin. Se filmen

Filmade föredrag om hur klimatet påverkar lantbruket på olika sätt

Konsekvenser för Jämtlands län, en rapport från länsstyrelsen

 • Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatförändringarna bedöms få för det
  Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och
  ekologiskt perspektiv. Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på
  jordbruket men inte andra påverkande miljöfaktorer.

Utdrag ur Faktablad 4 Husdjur i Sverige 2040

 • Klimatförändringen kommer i stor grad att påverka förutsättningarna för djurhållning i Sverige. Förekomsten av värmeböljor kommer att bli allt vanligare under det närmaste seklet, särskilt i de sydöstra delarna av Sverige, vilket ökar risken för att husdjuren ska drabbas av värmestress.

Utdrag ur Faktablad 3 Växtodling i Sverige – effekt på ogräs och skadegörare

 • Ett förändrat klimat kommer att kräva nya eller förändrade strategier för att hantera ogräs och skadegörare för att växtodlingen fullt ut ska kunna utnyttja skördepotentialen under de nya odlingsförutsättningarna. Detta faktablad är en sammanfattning av rapporten Växtodling 2040 som tagits fram av Hushållningssällskapet inom projektet Gradvis. Projektet handlar om hur ett förändrat klimat kan komma att påverka lantbruket.

Utdrag ur Faktablad 2 Klimatet i Sverige 2040

 • Ur ett företagsperspektiv är det dock en fördel, och kanske en nödvändighet, att vara medveten om de förändringar i klimat och väder som förutspås, samt att ha kunskap om och kunna planera och hantera de risker och möjligheter det kan innebära.

Utdrag ur Faktablad 1 – Växtodling i Sverige 2040

 • Nya strategier kring dränering av åkermark, bevattning, växtnäringstillförsel och växtskydd krävs för att växtodlingen fullt ut ska kunna utnyttja de nya odlingsförutsättningarna som ett förändrat klimat för med sig. Detta faktablad handlar om hur temperatur och nederbörd påverkar grödan.

Utdrag från rapporten Växtodling 2040

 • Flera undersökningar pekar på en ljus framtid för svensk växtodling, där en klimatförändring med ökad temperatur och högre koldioxidkoncentration höjer avkastningspotentialen på grödorna. Denna rapport har till syfte att belysa de möjligheter och utmaningar som svensk växtodling har att vänta med den framtida klimatförändringen. Det kommer att krävas en anpassning av växtodlingen till nya nederbördsmönster, temperaturförhållanden och halter av koldioxid i atmosfären. Nya strategier kring dränering av åkermark, bevattning, växtnäringstillförsel och växtskydd krävs för att växtodlingen fullt ut ska kunna utnyttja de nya odlingsförutsättningarna som ett förändrat klimat för med sig.

Utdrag från Rapporten Klimatet 2040 av Sara Bergström-Nilsson. Rapport från projektet Gradvis

 • Klimatet håller på att förändras och detta kommer att påverka jordbruket. Den genomsnittliga temperaturen kommer att öka främst på vintern. Våren och hösten kommer troligen också att bli mildare. Med en ökande temperatur förlängs vegetationsperioden, främst i södra och mellersta Sverige. Snösäsongen förväntas bli kortare och detta kommer troligtvis främst att märkas i sydvästra och östra Svealand och längs Bottenhavets kustland. Värmeböljor med mer än 25 grader i minst fem dagar kommer att inträffa regelbundet, främst i östra Svealand men även i andra delar av Sverige. Det förväntas bli mer nederbörd under vintrarna. Vissa datasimuleringar visar att det kan komma att bli torrare på sommaren. Trenden de senaste 15 åren visar dock på ökad nederbörd under sommaren. Intensiteten i nederbörden förutspås öka och antalet dagar med kraftig nederbörd under framför allt vintern, men även under sommaren, kan bli fler. Det finns enstaka studier som pekar på ökad frekvens av hagel men den eventuella trenden är osäker. Havsnivån kan komma att höjas och det finns då risk för att odlingsmark hamnar under vatten. Störst risk att mark försvinner under havsytan är det på västkusten, i Skåne och i kustområdet upp till och med Östergötland. Risken för extrema väderfenomen förväntas öka. Störst risk är det sannolikt för att översvämningar blir vanligare, främst vintertid.

Rapporten Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar

 •  Detta faktablad är en sammanfattning av rapporten Klimatet i Sverige 2040 som tagits fram av Hushållningssällskapet inom projektet Gradvis. Projektet handlar om hur ett förändrat klimat kan komma att påverka lantbruket.