Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Västra Götalands län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Ensilagemajs, höstkorn och eventuellt hösthavre kommer bli möjliga att odla i hela området. Kärnmajs kommer kunna odlas i Bohuslän samt i området sydväst om Vänern. 
Skörden kommer att tidigareläggas vilket innebär att perioden för höstbruk och höstsådd ökar.

De milda vintrarna och den varma hösten kommer att öka avkastningspotentialen hos höstgrödorna. Även vallen kommer avkasta mer då vegetationsperioden blir längre.
 
Risker
En ökad vinternederbörd ökar risken för utvintring av höstsådd och kväveutlakning
Fritflugan och havrebladlusen kommer flyga ut i fält tidigare på våren. Detta leder till en ökad risk för grödskada, då insekterna angriper grödan i ett tidigt utvecklingsstadium.
Skadesvampar som förväntas öka i området är potatisbladmögel, kornrost, bladfläcksjuka och mjöldagg i korn. Bomullsmögel i höstraps kan komma att minska i betydelse medan torröta och svartfläcksjuka förväntas öka.
Risken för vetedvärgsjuka kan komma att öka i takt med att höstarna blir varmare.
Ogräs som åkerven, renkavle och vitgröe förväntas bli ett ökande problem i området.
Nederbörden förväntas minska under sommaren
Förbered dig så här
Rensa utlopp och diken. Ingen dränering kan bli bättre än efterföljande stamledning och dike.
Vid en eventuell omtäckdikning bör man dimensionera anläggningen efter framtida nederbördsmönster. Om nederbörden ökar med en viss procent kan det vara skäligt att minska dikesavståndet med samma procentandel.
Öka andelen höstetablerade grödor.
Se över bevattningskapaciteten till specialgrödorna på de mindre vattenhållande jordarna.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för kortvarig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos nötkreatur och får.
Skyfall under vintern, utegångsdjur mer utsatta.
Ökade regnmängder kan ge upphov till fler och allvarligare översvämningar vilket kan ge en ökad risk för spridning av Salmonella och EHEC/VETC.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Ökad nederbörd vår och höst, satsa på lammproduktion på trampkänsliga betesmarker och markstabilisera drivgångar.
Undvik att ha beten och vall på marker som du vet lätt blir översvämmade.
Se till att dina dräneringssystem kan ta hand om mycket vatten på en gång.
Var uppmärksam på produktionsstörningar och fodervägran i grisbesättningar orsakade av mögeltoxin i fodret.
Se över djurens mineralbehov sommartid.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb