Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Västernorrlands län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Varmare och torrare somrar förväntas öka avkastningspotentialen.
Vårbruket kommer starta tidigare, vilket ökar förutsättningarna för en högre skörd.

Grödor som kommer odlas 2040 är vårvete, mer havre, mer rågvete, råg, våroljeväxter och nya sorters grönsaker.
En längre vegetationsperiod möjliggör en större andel bete för djurgårdar med idisslare och därmed ett mindre behov av vinterfoder

Vallväxterna kommer troligtvis att ge högre skördar och en förlängd odlingssäsong möjliggör fler skördar av vall.
Kortare sammanhängande perioder med snötäcke kan minska problemen med vissa arter av utvintringssvampar
Risken för bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i vårkornet minskar
En tidigare skörd innebär troligtvis torrare förhållanden vid tröskning, vilket ger mindre svampproblem i den skördade varan
 
Risker
Risken för försommartorka förväntas att öka.
Potatisbladmögel bör öka något och i området förväntas bladfläcksvamparna på vårsäd få en ökad betydelse pga av ett varmare och fuktigare klimat.
Ökad mängd och fler generationer av bladlöss ökar risken för virusspridning i potatisutsädesodlingarna.
Ökad risk för angrepp av rapsbaggar i oljeväxter och fritfluga i havre och vårvete
En ökande nederbörd under hösten kan ge problem vid skörd och etablering av höstgröda.
Förbered dig så här
Behovet av växtskyddsmedel kan öka dels på grund av ett ökat sjukdoms- och insektstryck och dels på grund av odling av för regionen nya grödor.
Minska risken för att vatten blir stående och bilda isbrännor. Ytplanering är ett sätt att öka avrinningen och minska risken för stående vatten som kan frysa. Man plöjer så att fältet får en form som påminner om en ås.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
Oljebehandla utsädespotatisodlingarna för att undvika uppförökning av virus.
Rensa utlopp och diken. Ingen dränering kan bli bättre än efterföljande stamledning och dike.
Vid en eventuell omtäckdikning bör man dimensionera anläggningen efter framtida nederbördsmönster. Om nederbörden ökar med en viss procent kan det vara skäligt att minska dikesavståndet med samma procentandel.


 
 
 
Djurhållning
Möjligheter
Nya fodergrödor medger högre självförsörjningsgrad på foder.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
 
Risker
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
Längst med kusten och i älvdalar kan det finnas fästingar som sprider borrelia och sommarsjuka.
 
Förbered dig så här
Optimera skörd och lagring av foder för en god hygienisk kvalitet.
Utnyttja den längre betessäsongen men se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
Satsa på blandvallar framför rena gräsvallar.
Fästingar är känsliga för uttorkning, att minska förekomsten av buskar och högt gräs på ett bete kan därför begränsa antalet fästingar på betet. I riskområden kan sommarsjuka undvikas genom att unga djur, som sällan utvecklar sjukdom, exponeras för smittämnet och därmed får immunitet.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb