Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Värmlands län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
 
Vårbruket kommer starta tidigare, vilket ökar förutsättningarna för en högre skörd.

Grödor som kommer odlas 2040 är vårvete, mer havre, mer rågvete, råg, våroljeväxter och nya sorters grönsaker.
En längre vegetationsperiod möjliggör en större andel bete för djurgårdar med idisslare och därmed ett mindre behov av vinterfoder

Vallväxterna kommer troligtvis att ge högre skördar och en förlängd odlingssäsong möjliggör fler skördar av vall.
Kortare sammanhängande perioder med snötäcke kan minska problemen med vissa arter av utvintringssvampar

Risker
Med en högre vinternederbörd ökar risken med kraftigare vårfloder, vilket riskerar försena vårbruket på de arealer som ligger i anslutning till älvarna.
Ökad mängd och fler generationer av bladlöss ökar risken för virusspridning i potatisutsädesodlingarna i länet.
Ökad risk för angrepp av rapsbaggar i oljeväxter och fritfluga i havre och vårvete
 
Förbered dig så här
Se över bevattningskapaciteten till specialgrödorna på de mindre vattenhållande jordarna.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
 
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för kortvarig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos nötkreatur och får.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
Längst med kusten och i älvdalar kan det finnas fästingar som sprider borrelia och sommarsjuka.
 
Förbered dig så här
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor. Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Ökad nederbörd vår och höst, satsa på lammproduktion på trampkänsliga betesmarker och markstabilisera drivgångar.
Se över djurens mineralbehov sommartid.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
Fästingar är känsliga för uttorkning, att minska förekomsten av buskar och högt gräs på ett bete kan därför begränsa antalet fästingar på betet. I riskområden kan sommarsjuka undvikas genom att unga djur, som sällan utvecklar sjukdom, exponeras för smittämnet och därmed får immunitet.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb