Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Skåne län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

 

 

Växtodling
Möjligheter
Nya grödor som kärnmajs, sojaböna, hösthavre, vinterbeta kommer att kunna odlas i området.
Skörden kommer tidigareläggas vilket gör att perioden då det är möjligt att etablera en höstgröda blir längre.
De milda vintrarna och den varma hösten kommer att öka avkastningspotentialen hos höstgrödorna. Även sockerbetor och vall kommer avkasta mer då vegetationsperioden blir längre.
Svampangrepp som bladmögel i potatis samt svartpricksjuka i höstvete kommer troligen att minska i framtiden.
Risker
Nya arter av ogräs får möjlighet att etablera sig, främst i konkurrenssvaga grödor som majs och sockerbetor. Arter av gräsogräs som tex vitgröe, renkavle och åkerven kommer gynnas av både av en klimatförändring och en mer höstspannmålsdominerad växtföljd.
Arter som persikbladlöss, koloradoskalbagge, majsrotbaggen är arter som kommer kunna etablera sig i området. Redan etablerade arter som bladlöss, fritfluga och potatisstrit kommer slutföra fler generationer under en säsong. Bekämpningsbehovet mot dessa skadegörare kommer att öka i framtiden.
Svampsjukdomar som gul- och brunrost i spannmål samt torrfläcksjuka i potatis bedöms öka.
Nederbörden under sommaren kommer att minska. I den sydöstra delen av länet kommer grundvattennivån att minska i framtiden.
I kustnära och låglänta område kommer den högre havsnivån leda till att utloppen däms upp med risk för översvämning av åkermark.
Förbered dig så här
 Säkra upp vattenbehovet genom att samla upp vinternederbörden i dammar.

Bevattningskapaciteten bör ses över då fler grödor i framtiden behöver vattnas. I första hand är det återväxtskördarna på vallarna samt sockerbetorna som kommer behöva vattnas under perioden juli-september. 
I kustnära och låglänta områden bör man överväga att valla in områdena som annars riskerar att översvämmas.

Vid en eventuell omtäckdikning bör man dimensionera denna efter framtida nederbördsmönster.Om nederbörden ökar med en viss procent kan det vara skäligt att minska dikesavståndet med samma procentandel.

 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för allvarlig värmestress hos svin och fjäderfä. Minskad produktion och dödlighet.
Ökad risk för värmestress hos nötkreatur. Minskad mjölkproduktion och tillväxt.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos får.
Skyfall sommartid försvårar betesdriften och riskerar att djuren dricker ytvatten av dålig kvalitet.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka. Skyfall och ökade regnmängder kan ge upphov till fler och allvarligare översvämningar vilket kan ge en ökad risk för spridning av Salmonella och EHEC/VETC.
 
Förbered dig så här
Minskad beläggningsgrad i gris och fjäderfästallar.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Var uppmärksam på produktionsstörningar och fodervägran i grisbesättningar orsakade av mögeltoxin i fodret.
Se över rutiner för brunstpassning och använd teknik för brunstregistrering.
Se över djurens mineralbehov sommartid. Tillskott av C- och E-vitamin i fodret till fjäderfä.
Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
Undvik att ha beten och vall på marker som du vet lätt blir översvämmade. Dräneringssystem som klara av att ta hand om mycket vatten på en gång.

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb