Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Kronobergs län

Minimize

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

 

Växtodling
Möjligheter
Majs till ensilage kommer vara möjlig att odla inom hela området. Kärnmajs kan också bli aktuellt att odla, åtminstone sorter med tidig mognad.
Vallen kommer att kunna skördas fler gånger år då vallen kommer växa under en längre period under året. Avkastningspotentialen höjs även för de övriga grödorna som odlas området idag.

 
Risker
Höga sommartemperaturer ökar påfrestningen på grödan
Tidigare angrepp och fler generationer av fritflugan ökar risken för skador på havre och vårvete.
Fler generationer av bladlöss ökar risken för skada på grödan samt ökad virusspridning i potatis och spannmål.
Risken för torkskador på grödan ökar under sommaren
Nya insekter som koloradoskalbaggen och majsrotbaggen kommer att kunna etablera sig i området.
Förbered dig så här
År 2040 kommer det vara fördelaktigt att så höstkorn istället för vårkorn och hösthavre istället för vårhavre.
En blandning av majs och vall i växtföljden ger en säkrare grovfoderproduktion under torrår.
Bevattningsbehovet kommer öka i framtiden, inte minst till vallåterväxten under juli-september. Se över bevattningskapacitet och tillgången till vatten.
Grödor som mognar tidigt som tex höstkorn och höstoljeväxter kommer att gynnas jämfört med sent mognande grödor som tex vårvete och sena sorter av höstvete.
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för kortvarig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos nötkreatur och får, kor visar sämre brunsttecken under varma perioder.
Torrperioder med ökad risk för grovfoder- och betesbrist.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
Skyfall under vintern, utegångsdjur mer utsatta.
Skyfall och ökade regnmängder kan ge upphov till fler och allvarligare översvämningar vilket kan ge en ökad risk för spridning av Salmonella och EHEC/VETC.
 
 
Förbered dig så här
Minskad beläggningsgrad i gris och fjäderfästallar
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor. Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Överväg att öka koncentrationsgraden i fodret till grisar och fjäderfä för att möta ett minskat foderintag vid värmeböljor. Balansera fodrets proteininnehåll.
Se till att mjölkkornas foderstat innehåller rätt struktur.
Använd dig av teknik som gör det lättare att upptäcka brunster.
Se över djurens mineralbehov sommartid. Tillskott av C- och E-vitamin i fodret till fjäderfä.
Undvik att ha beten och vall på marker som du vet lätt blir översvämmade. Se till att dina dräneringssystem kan ta hand om mycket vatten på en gång.
 
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb