Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Kalmar län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

 
Växtodling
Möjligheter
Nya grödor som kärnmajs, sojaböna , växelvete och hösthavre kan vara möjliga att odla 2040. Sojabönan kommer endast vara aktuell för odling på de mest gynnsamma odlingslokalerna i området, exempelvis öland.
Risken för att fuktighetskrävande svampsjukdomar drabbar grödan minskar. Exempelvis bladmögel i potatis och svartpricksjuka i vete.
Ökade odlingsmöjligheter torktåliga grödor som majs och tidigt mognande grödor som höstkorn och höstraps minskar risken för torkskador.
Risker
Nederbördsunderskottet kommer att öka under sommarmånaderna.
Ett varmare och torrare sommarklimat ökar risken för fusarium, gul- och brunrost i spannmålen. Likaså förväntas torrfläcksjuka i potatis att öka.
Nya arter av ogräs kommer etablera sig i området. I första hand rör det sig om torktåliga arter i växtföljder med grödor med dålig konkurrenskraft som tex majs och sockerbetor. Exempel på sådana arter är svinamarant och hönshirs. Vid en ökad majsodling kan arter som bägarnattskatta komma att uppförökas.
Nya arter av insekter som kan etablera sig i området är Koloradoskalbaggen, majsrotbaggen, majs – och persikbladlusen.
Fritflugan och havrebladlusen kommer flyga ut i fält tidigare på våren. Detta leder till en ökad risk för grödskada, då insekterna angriper grödan i ett tidigt utvecklingsstadium.
Förbered dig så här
Se över bevattningskapaciteten. Mindre nederbörd under sommaren leder till ett ökat bevattningsbehov, även hos vallåterväxten och sockerbetorna.
Se över tillgången på bevattningsvatten. Grundvattentillgången kommer minska i området. Satsa därför på bevattningsdammar som samlar upp vinternederbörden istället.
Öka andelen höstsådda grödor i växtföljden. Detta minskar känsligheten mot torkperioderna under sommaren.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är den skadegöraren som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna. I detta område kan man misstänka att nya arter kommer att uppträda först.
 
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för allvarlig värmestress hos svin och fjäderfä. Minskad produktion och dödlighet.
Ökad risk för värmestress hos nötkreatur. Minskad mjölkproduktion och tillväxt.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos får.
Torrperioder med ökad risk för grovfoder- och betesbrist.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Vattenbrist begränsar djurhållningen.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Minskad beläggningsgrad i gris och fjäderfästallar.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor. Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Överväg att öka koncentrationsgraden i fodret till grisar och fjäderfä för att möta ett minskat foderintag vid värmeböljor. Balansera fodrets proteininnehåll.
Se till att mjölkkornas foderstat innehåller rätt struktur.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, eventuellt kan avkylt dricksvatten hjälpa djuren med sin vattenbalans.
Stödutfodra djuren på bete och bekämpa giftiga växter
Var uppmärksam på produktionsstörningar och fodervägran i grisbesättningar orsakade av mögeltoxin i fodret.
Se över rutiner för brunstpassning och använd teknik för brunstregistrering.
Se över djurens mineralbehov sommartid. Tillskott av C- och E-vitamin i fodret till fjäderfä.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb