Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Jönköpings län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Vallen är en av de grödor som gynnas mest av klimatförändringarna. En förlängd vegetationsperiod i kombination med en ökad koldioxidhalten höjer avkastningspotentialen väsentligt på vallen.
Nya grödor som kan bli aktuella för odling i hela området är tex ensilagemajs och fodersockerbetor samt nya sorter av höstvete. De mildare vintrarna bidrar till att fler arter kan vara aktuella i vallfröblandningen i framtiden.
Risker
En minskad nederbörd under sommaren leder till en ökad risk för torkskador i grödorna.
Fritflugan och havrebladlusen kommer flyga ut i fält tidigare på våren. Detta leder till en ökad risk för grödskada, då insekterna angriper grödan i ett tidigt utvecklingsstadium.
Skadesvampar som förväntas öka i området är potatisbladmögel, kornrost och mjöldagg i korn och havre. Bomullsmögel i höstraps kan komma att minska i betydelse medan torröta och svartfläcksjuka kommer öka.
Risken för vetedvärgsjuka kan komma att öka i takt med höstarna blir varmare.
 
Förbered dig så här
Se över bevattningskapaciteten. Mindre nederbörd under sommaren leder till ett ökat bevattningsbehov, inte minst hos vallåterväxten.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna. I detta område kan man misstänka att nya arter kommer att uppträda först.
En blandning av majs och vall i växtföljden ger en säkrare grovfoderproduktion under torrår.
En ökad andel höstsådda grödor minskar risken torkskador under juli-september.
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Högre avkastning från vallen
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
Risker
Ökad risk för kortvarig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos nötkreatur och får, visar sämre brunsttecken under varma perioder.
Skyfall under vintern, utegångsdjur mer utsatta.
Skyfall och ökade regnmängder kan ge upphov till fler och allvarligare översvämningar vilket kan ge en ökad risk för spridning av Salmonella och EHEC/VETC.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Använd dig av teknik som gör det lättare att upptäcka brunster.
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Undvik att ha beten och vall på marker som du vet lätt blir översvämmade.
Se till att dina dräneringssystem kan ta hand om mycket vatten på en gång.
Se över djurens mineralbehov sommartid.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb