Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Hallands län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

 

Växtodling
Möjligheter
Grödornas avkastningspotential ökar, främst vall och sockerbetor.
Nya grödor som kärnmajs, hösthavre och eventuellt sojaböna kommer kunna odlas
Skörden kommer tidigareläggas. Detta underlättar för efterföljande höstbruk och höstsådd.

 
Risker
Ökande nederbörd under senhöst och vinter.
Minskande nederbörd under sommaren främst under juli-september.
Gräsogräsen kommer ta mer plats på åkern. Åkerven, renkavle och vitgröe kommer att öka.
Antalet insekterna kommer öka. Arter som bladlöss, fritfluga och rapsbaggar kommer orsaka mer skada på åkern i framtiden.
Nya skadeinsekter som majsrotbagge och koloradoskalbagge kommer att få möjlighet att etablera sig i länet.
Våren anländer tidigare och grödornas tillväxtstart tidigareläggs. Datumet för sista nattfrosten kommer inte förändras nämnvärt, vilket ökar risken frostskador på övervintrade grödor.
 
Förbered dig så här
Se över dräneringarna. Länets lerjordar har en naturligt låg infiltrationsförmåga. Därför kommer det på fält med, för dagens nederbördsfördelning,  fungerande  dränering krävas en uppgradering. Grussilar på fältets lågpunkter eller en slitsdränering är exempel på åtgärder som ökar dräneringskapaciteten.
Rensa utlopp och diken. Ingen dränering kan bli bättre än efterföljande stamledning och dike.
Ökad andel höstgröda gör dig mindre sårbar för torkperioden i juli-september.
Se över din bevattningskapacitet. Bevattningsbehovet kommer att öka i specialgrödorna. Grödor med stor tillväxt under juli – september som vall och sockerbetor kommer att få ett bevattningsbehov 
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för kortvarig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos nötkreatur och får.
Kor visar sämre brunsttecken under varma perioder.
Skyfall och ökade regnmängder kan ge upphov till fler och allvarligare översvämningar vilket kan ge en ökad risk för spridning av Salmonella och EHEC/VETC.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein.
Var uppmärksam på produktionsstörningar och fodervägran i grisbesättningar orsakade av mögeltoxin i fodret.
Se över djurens mineralbehov sommartid.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Satsa på lammproduktion på trampkänsliga betesmarker.
Undvik att ha beten och vall på marker som du vet lätt blir översvämmade, stängsla av delar av beten om de blir översvämmande.
Se till att dina dräneringssystem kan ta hand om mycket vatten på en gång.
Använd dig av teknik som gör det lättare att upptäcka brunster.
Stängsla av översvämmade delar på betet.
Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.

 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb