Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Dalarnas län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Grödor som kommer kunna odlas 2040 är vårvete, höst- och rågvete samt höstoljeväxter.
En längre vegetationsperiod möjliggör en större andel bete för djurgårdar med idisslare och därmed ett mindre behov av vinterfoder

Vallväxterna kommer troligtvis att ge högre skördar och en förlängd odlingssäsong möjliggör fler skördar av vall.
Kortare sammanhängande perioder med snötäcke kan minska problemen med vissa arter av utvintringssvampar
Risken för bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i vårkornet minskar
En tidigare skörd innebär troligtvis torrare förhållanden vid tröskning, vilket ger mindre svampproblem i den skördade varan
 
Risker
Fritflugan och havrebladlusen kommer flyga ut i fält tidigare på våren. Detta leder till en ökad risk för grödskada, då insekterna angriper grödan i ett tidigt utvecklingsstadium.
Skadesvampar som förväntas öka i området är potatisbladmögel, kornrost och mjöldagg i korn.

Med en högre vinternederbörd ökar risken med kraftigare vårfloder, vilket riskerar försena vårbruket på de arealer som ligger i anslutning till älvarna.

Fler generationer av bladlöss ökar risken för virusspridning i potatisutsädesodlingarna i länet.
 
Förbered dig så här
Rensa utlopp och diken. Ingen dränering kan bli bättre än efterföljande stamledning och dike.
Vid en eventuell omtäckdikning bör man dimensionera anläggningen efter framtida nederbördsmönster. Om nederbörden ökar med en viss procent kan det vara skäligt att minska dikesavståndet med samma procentandel.
Oljebehandla utsädespotatisodlingarna för att förhindra uppförökning av virus.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
 
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
Längst med kusten och i älvdalar kan det finnas fästingar som sprider borrelia och sommarsjuka.
 
 
Förbered dig så här
Optimera skörd och lagring av foder för bra hygienisk kvalitet.
Utnyttja den längre betessäsongen
Satsa på blandvallar framför rena gräsvallar.
Se över företagets rutiner för avmaskning och betesrotation.
Fästingar är känsliga för uttorkning, att minska förekomsten av buskar och högt gräs på ett bete kan därför begränsa antalet fästingar på betet. I riskområden kan sommarsjuka undvikas genom att unga djur, som sällan utvecklar sjukdom, exponeras för smittämnet och därmed får immunitet.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb