Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Örebro län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Ensilagemajs samt nya sorter av höstoljeväxter och höstvete förväntas bli möjliga att odla i hela området.

Skörden kommer att tidigareläggas vilket innebär att perioden för höstbruk och höstsådd ökar.

De mildare vintrarna och den varma hösten kommer att öka avkastningspotentialen hos höstgrödorna. Även vallen kommer avkasta mer då vegetationsperioden blir längre.
 
Risker
Invallade område kan få problem då nederbörden ökar under vintern. Nederbörden som faller under sommaren kommer falla mer intensivt.
Höga sommartemperaturer i kombination med en något minskat nederbörd under sommaren ökar risken för torkskador på grödorna.
Vid en ökad andel av höstspannmål i växtföljden blir risken större för problem med gräsogräs som tex vitgröe, åkerven och renkavle.
Risken för virussjukdomar i spannmål, oljeväxter och potatis ökar markant då antalet bladlöss ökar.
Fritflugan och havrebladlusen kommer flyga ut i fält tidigare på våren. Detta leder till en ökad risk för grödskada, då insekterna angriper grödan i ett tidigt utvecklingsstadium.
Skadesvampar som förväntas öka i området är potatisbladmögel, kornrost, bladfläcksjuka och mjöldagg i korn. Bomullsmögel i höstraps kan komma att minska i betydelse medan torröta och svartfläcksjuka förväntas öka.
 
Förbered dig så här
Se över pumpkapaciteten och vallarnas kondition i de invallade områdena. Förbered er på 60-100mm i ökad nederbörd under vintern.
Vid en eventuell omtäckdikning bör man dimensionera anläggningen efter framtida nederbördsmönster. Om nederbörden ökar med en viss procent kan det vara skäligt att minska dikesavståndet med samma procentandel.
Oljebehandla utsädespotatisodlingarna för att förhindra uppförökning av virus.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Högre avkastning från vallen.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för kortvarig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos nötkreatur och får.
Försämrad lagringstabilitet på foder. Risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor. Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Ökad nederbörd vår och höst, satsa på lammproduktion på trampkänsliga betesmarker och markstabilisera drivgångar.
Se över djurens mineralbehov sommartid.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb